Ahmet Kabaklı İçin Anma Toplantısı

2-Ahmet Kabaklı

Ahmet Kabaklı İçin Anma Toplantısı

Elif Çelik (Sanatalemi.net)

Basın İlan Kurumu ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin birlikte düzenlediği “Matbuat Âleminden Sanatkâr Çehreler” toplantıları devam ediyor. Bu hafta basın hayatımızın unutulmayan şahsiyetlerinden, Tercüman Gazetesi’nin efsanevî köşe yazarı Şeyhülmuharririn merhum Ahmet Kabaklı hakkında bir program gerçekleşiyor. Anma programı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne bağlı olarak hizmet veren Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde 3 Haziran Cuma günü saat 14.30’da başlayacak. Cengizhan Orakçı’nın yöneteceği panelin konuşmacıları Yard. Doç. Dr. Ergül Ülgen ve eğitimci yazar Ayla Ağabegüm. Panelde Ahmet Kabaklı’nın hem gazeteci yazar olarak hem de bir edebiyat tarihçisi ve fikir adamı olarak portresi anlatılacak, hayatından, hizmetlerinden ve hâtıralarından bahsedilecek. Konuşmacılar, panelin ardından dinleyicilerin sorularına cevap verecek. Konuşmaların tamamlanmasından sonra Ahmet Kabaklı’nın eserlerinden ve fotoğraflarından meydana gelen sergi gezilecek.

GAZETECİ, YAZAR, EDEBİYAT TARİHÇİSİ

Ahmet Kabaklı, Mayıs 24 Mayıs 1924 tarihinde Harput’ta doğdu. Elazığ Numune Mektebi’nde1931’de ilk tahsiline başlayan Kabaklı, orta ve lise tahsilini Elazığ’da tamamladı. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Edebi­ya­tı Bö­lü­mü’n­den 1948 yılında me­zun ol­du. Akabinde İs­tan­bul Yük­sek Öğret­men Oku­lu ve Ata­türk Eği­tim Ens­ti­tü­sü’n­de ho­ca­lık yap­tı. Bu dö­nem­de Türk Mû­sikî­si Dev­let Kon­ser­va­tu­va­rı’n­da da ede­bi­yat ders­le­ri ver­di. Ah­met Kabak­lı öğ­ret­men­lik yıl­la­rın­da An­ka­ra Hu­kuk Fa­kül­te­si­’ni de bi­tir­di ve kısa bir müd­det süre avu­kat­lık mes­le­ği­ni yü­rüt­tü. Ter­cü­man ga­ze­te­si­nin aç­tığı bir ya­rışmay­la fık­ra ya­za­rı ola­rak ba­sın dün­ya­sı­na gir­di. 1972’de Türk Ede­bi­ya­tı dergi­si­ni ve 1978’de Türk Ede­bi­ya­tı Vak­fı’nı kur­du. MEB ve sivil toplum kuruluşları tarafından Ahmet Kabaklı’ya 1997 yılında “Şeyh’ül Muharrirîn” pâyesi verildi. 8 Şubat 2001 tarihinde İstanbul’da hayata veda eden Ahmet Kabaklı’nın aile mezarlığı Eyüp Sultan Mezarlığı’nda Piyer Loti Kahvesi’nin hemen altındadır.

“Yazarların Ustası” rütbeli Ahmet Kabaklı’nın başlıca eserleri ise şunlardır: Türk Ede­bi­ya­tı (1300 yıl­lık ede­bi­yat ta­ri­hi­mi­zi ta­raf­sız bir göz­le ele alan beş cilt­lik ta­kım); Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı 1; Te­mel­le­rin Du­ruşma­sı 2: Ga­zi ve Ata­türk­çü­ler; Kül­tür Em­per­ya­liz­mi; Müs­lü­man Tür­ki­ye; Mâ­bet ve Mil­let; Meh­med Âkif; Yû­nus Em­re; Mev­lâ­nâ; Şa­ir­ler Sul­ta­nı Ne­cip Fa­zılŞa­ir-i Ci­han Ne­dim; Şi­ir İn­ce­le­me­le­ri; Mil­le­te Vu­ru­lan Can­lı Pran­ga: Bü­rok­ra­si; Al­pe­ren; Dev­let Fel­se­fe­miz; Çağ­la­ra Hük­me­den­ler; Tür­ki­ye’yi Yo­ğu­ran­lar; Sı­nır­la­rın Ötesi; İs­tan­bul Gül­des­te­si; Di­van Ede­bi­ya­tı; Âşık Ede­bi­ya­tı; Ta­sav­vuf Ta­ri­kat Ede­bi­yat; İslâm’la Kaynaşmış Türk Edebiyatı, Nâzım Hikmet, Fatih ve İstanbul, Nerede Ne Yazdı, Sanat ve Edebiyatımız, İrfan ve İnsan, Bu Dünyadan Kimler Geçti, Ej­der­ha Taşı (ço­cuk ki­ta­bı); Char­les Dic­kens’tan Tu­haf Bir Serüven (ter­cü­me); Ah­met Ra­sim’in Şe­hir Mek­tup­la­rı (sa­de­leş­tir­me); Gi­rit­li Aziz Efen­di’nin Mu­hay­ye­lât’ı (sa­de­leş­tir­me).

 

 

Yorum yazabilmek için lütfen Oturum Açın