Kas�mAral�k 2008Ocak
PtSa�aPeCuCtPz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

ORHAN BAYRAK
 

ORHAN BAYRAK

 

Tarih ara�t�rmac�s� ve k�lt�r tarih�isi M. Orhan Bayrak 1926 y�l�nda Denizli�de do�du. Emekli Kd. Albay (1977), Harita M�hendisi, Harita Genel M�d�rl��� Komptrol�r� (1972-1977), �stanbul Belediyesi Harita M�d�r� (1981-1982), yazar.
Eserlerinden baz�lar�:

�stanbul�un Tarihi Yerler K�lavuzu, T�rkiye Tarihi Yerler K�lavuzu, �stanbul�da G�m�l� Me�hur Adamlar, Osmanl� Me�hurlar�ndan F�kralar, Atat�rk ve Kurtulu� Sava��, Ansiklopedik �stanbul Rehberi, Osmanl� Tarihi Yazarlar�, 1920-1984 T�rkiye�yi Kimler Y�netti?

 

 

HAKKINDA YAZILANLARDAN:

 

Orhan Bayrak�a sayg� yaz�s�

Mehmet Nuri Yard�m

Yaz�lar�mda zaman zaman kendisinden sitayi�le, �vg�yle ve sayg�yla bahsetti�im bir insand�r M. Orhan Bayrak�
Zorlu ara�t�rmalar�n taliplisi� K�lt�r meselelerinin takip�isi� Harita m�hendisi, emekli k�demli albay� Ara�t�rmac� yazar� K�lt�r tarih�isi�

18 Temmuz 1926 tarihinde Denizli�de do�du. 5 ya��nda iken babas�n� kaybedince ilk ve ortaokul tahsili s�ras�nda yaz aylar�nda �al��t� ve eve katk�da bulundu. �lkokulu bitirince annesi Neyyire Han�m Adapazar� Ortaokulu�na kay�t yapt�rmaya g�t�r�r k���k Orhan��. M�d�r Yard�mc�s� Yusuf Ulusoy, Neyyire Han�m�a der ki:
- Bu �ocu�un babas� yok mu?
Sevgili baba y�llar �nce sonsuzluk diy�r�na g�� etmi�tir. Gayret timsali anne ba��n� dik tutar ve metanetle:
- Babas� �ld�, ben onun hem babas�, hem annesiyim.
Bu s�zlere kar��l�k Yusuf Bey, yan�ndaki ��retmene d�ner ve s�ylenir:
- B�yle kad�nlar�n akl�na �a��yorum. O�ullar�n� bir yere ��rakl��a vermiyorlar. Bakal�m okuyacak m�?
Bu s�z �ileli kad�n� �ok �zer, ama azminden ve kararl�l���ndan geri ad�m atmaz. Ci�erparesi Orhan��n kayd�n� okula yapt�r�r.

Orhan, annesinin med�r-� iftihar� olur, okur ve meslek sahibi olur. Ortaokul ve askeri liseden sonra tarihe ve ansiklopedik eserlere b�y�k ilgi duymaya ba�lar. Dergileri takip eder. Hayat� boyunca iyi bir k�t�phane sahibi olabilmek i�in b�y�k bir �aba harcar. Bu amac�na ula��r da. B�y�kbabas� T�rk Yunan Sava���na, babas� �stikl�l Harbi�ne kat�lm��t�. Her ikisinden miras kalan madalyalar� b�y�k bir hassasiyetle saklad�. Askeri okullara girdi ve subay oldu.
Orhan Bayrak, biyografilere merakl�yd�. �zellikle de tan�nm�� devlet adamlar�n�n, askerlerin, bilginlerin ve edebiyat��lar�n hayat hik�yelerini okudu. Notlar tuttu. Biyografi alan�nda derinle�ti.

�Edebiyat�m�z�n G�lery�z�� kitab�ma, iznini alarak bir n�ktesini alm��t�m. Bir �ok yerde anlatt���m bu n�kteyi sizlere de nakletmek istiyorum de�erli okuyucular.

Orhan Beyin 1998 y�l�nda �T�rbeler S�zl���� adl� eseri �stanbul B�y�k�ehir Belediyesi Mezarl�klar M�d�rl����ne ba�l� olarak kurulan Mezarl�k Vakf� yay�n� olarak bas�lacakt�r. Anla�maya oturulmu�tur. Vak�f yetkilileri Bayrak�a, eseri i�in ne kadar telif istedi�ini sorarlar. Orhan Bey, �Benim paraya ihtiyac�m yok, uygunsa Karacaahmet�te kendime bir mezarl�k yeri istiyorum.� der. Yetkililerin bu bedeli az g�rmesi �zerine, ��yleyse han�m i�in de bir yer isteyeyim. �kimiz i�in yan yana iki mezar yeri tahsis edilmesini talep ediyorum.� Anla�ma sa�lan�r. �imdi Karacaahmet Mezarl����nda iki ki�ilik mezar yeri �Bayrak ailesi�ne ayr�lm�� durumda. Allah gecinden versin�

Orhan Bayrak tam bir �stanbul beyefendisi. Kibar, nazik ve be�er� m�nasebetleri son derece iyi. Duygulu, azami hassasiyet sahibi� Vakfa ziyarete geldi�inde ne g�zel sohbetler ederiz, genelde ben dinleyici olurum. Anlatacaklar�n� k�sa, kestirmeden ve �z olarak s�yler, kitaplar�ndan bahseder. Kitaplar�n� �z evl�tlar� gibi �ok sever.

Ara�t�rmac� yazar�m�zla Mart 2003 tarihinde bir g�r��me yapm��t�m. Bu m�lakat Tarih ve D���nce dergisinin 2003 y�l�n�n Nisan say�s�nda yay�mlanm��t�. Baz� eserleri Bilge Kar�nca Yay�nlar��ndan ��km��t�. Bu yay�nevinin ad� Orhan Bey�in ismine de uygundu. Hakikaten bilgiye susam�� bir kar�nca gibidir. S�rekli hareket halindedir. Ziyaretlerinde de b�t�n �srarlar�ma ra�men fazla oturmaz, kalkar yola d��er. Ya Beyaz�t Devlet K�t�phanesi�ne u�rayacakt�r veya Sahaflar�a� Ca�alo�lu�na u�rayacaksa yay�nevine sel�m verecektir. Vatan�na, milletine, devletine sevd�l�d�r. Bayra��na ���kt�r. Do�rusu �Bayrak� soyad� da ona �ok yak���yor.

�� y�l �nce dostum Muhsin Karabay�la birlikte Zincirlikuyu Mezarl����n� kar�� kar�� gezdiler. Ve �nl� ki�ilerin mezarlar�n� tespit ettiler. Hem de mezarta�lar�n�n foto�raflar�n� �ekerek. Bu ara�t�rmalar� gece g�nd�z s�rd�. Tatil bayram demeden, durmadan dinlenmeden �al��t�lar. �imdi bu eserin bir an �nce bas�lmas�n� bekliyorum. �n�allah yak�n bir gelecekte bu de�erli �al��ma okuyucular�n �n�ne ��kar, toplumun istifadesine sunulur.

Daha �nce de ��stanbul�da G�m�l� Me�hur Adamlar� isimli eserini yay�mlam��t� yazar�m�z. Bas�lm�� kitaplar� �ok. Sonuncusuyla birlikte �imdilik 29 adede ula�t�. Ama bunlar�n toplam bask� adedi 57. Orhan Bayrak 41 y�ll�k ara�t�rmac� yazard�r ve bu eserlerini 1966-2007 tarihleri aras�nda kaleme alm��t�r. Bu kitaplar�n tamam�n�n isimlerini ve a��klamalar�n� burada yazmayaca��m. Orhan Bayrak��n b�t�n eser ve makalelerinin iyi bir bibliyografyas� bir �niversite tezine konu olabilir. Ama ben �al��malar� hakk�nda bir fikir vermesi bak�m�ndan baz� eserlerinin isimlerini zikretmek istiyorum:

�stanbul�un Tarihi Yerler K�lavuzu, T�rkiye Tarihi Yerler K�lavuzu, �stanbul�da G�m�l� Me�hur Adamlar, Osmanl� Me�hurlar�ndan F�kralar, Ansiklopedik �stanbul Rehberi, Osmanl� Tarihi Yazarlar�, T�rkiye�yi Kimler Y�netti, T�rk Sava�lar� ve Bar��lar�, T�rkiye�de Gazeteler ve Dergiler S�zl���, �stanbul Tarihi
Topkap� Saray�, T�rbeler S�zl���, Resimli Osmanl� Tarihi S�zl���, T�rk �mparatorluklar� Tarihi, �l�m ve Mezar �iirleri Antolojisi, �anakkale Sava�lar�,
T�rk Tarihinde �bret Dolu Sayfalar�

Yazar�m�z�n yaz�s� inci gibidir. O kadar g�zel yazar ki insan okumaya doyamaz. Hatta zaman zaman, �Hocam asl�nda bunlar� bo�una dizdirip bast�r�yorsunuz. Dizilmeden de bas�labilir ve rahatl�kla okunabilir. Hatta eserleriniz bu haliyle bas�l�rsa daha orijinal olur� derim. Tebess�m eder.

�Otobiyografim� Bayrak��n yeni eseri. Kapakta boydan boya foto�raflar� var: �ocukluk, gen�lik, evlilik, baba olduktan sonra �ekilmi�, olgunluk ve ya�l�l�k foto�raflar�� �Say�n Mehmet Nuri Yard�m�a en iyi dileklerimle.� diyerek eseri 16 Ekim 2007 tarihinde l�tfedip imzalad�. B�t�n hayat hik�yesi en ince teferruat�na kadar ve muntazaman burada yer alm��. Okudu�u okullar, komutanlar�, g�rev yerleri, ilk �al��malar�, kitaplar�, makaleleri, yurt i�i ve yurtd��� gezileri, ald��� diplomalar, sevdi�i �ark� ve t�rk�ler, ba�ar� belgeleri, �ocuklar�� K�sacas� hakk�ndaki b�t�n bilgileri 142 sayfada toplam��t�, hem de resimli olarak. �stelik bu eseri e�e dosta hediye ediyordu. Yani kitap para ile sat�lm�yordu. B�y�k bir ihtimalle masraf�n� kar��lam�� ve bas�lmas�n� sa�lam��t�r. Vefa adam�d�r Orhan Bayrak. Daha �nce de annesi i�in b�yle bir kitap haz�rlam�� ve 2000 y�l�nda �Neyyire Han�m�n An�lar�� isimli kitab� ne�retmi�ti.

Kendisini d�zenledi�imiz faaliyetlere, toplant�lara hep d�vet ederim. Ge�enlerde yine telefonla d�vette bulundum. �Gelirim, ama art�k evden yaln�z ��kam�yorum. Han�mla birlikte geliriz� demi�ti. Ve s�z�nde durdu da. Bir g�n muhterem e�i Me�kure Han�mefendiyle birlikte vakf�m�z� te�rif ettiler. Sohbet ettik bir s�re. Sonra d�� kap�ya kadar u�urlad�m. 81 y�ll�k �mr�n�n 54 y�l�n� Me�kure Han�mefendiyle birlikte ge�irmi�ti ve ona b�y�k sevgisi, sayg�s� vard�. �rnek bir T�rk ailesi profili �iziyorlard�. Kar��l�kl� sevgi, sayg�, anlay�� ve sadakat esas�na dayan�yordu bu huzur tablosu.

Ge�en g�n �stanbul�dan k�sa s�reli�ine ayr�ld�m. D�n��te arkada��m Muhsin Karabay �z�c� haberi verdi. Orhan Bayrak Ca�alo�lu�ndaki yay�nc�s�n� ziyaret etmi�, d�n��te merdivenlerden d��m�� ve yaralanm��t�. Eve geldikten sonra bir s�re d�zelmi�, ancak daha sonra fel� ge�irmi�ti. Bu habere �ok �z�ld�m. Ama ben de bir ba�ka �z�nt� ya��yordum. ��nk� ablam� kaybetmi�tim. Memleketten d�n��te yak�ndan tan�d���m bir yazar�n bu rahats�zl��� beni son derece kedere s�r�kledi.

�nceki g�n Orhan Bayrak Beyefendinin evini arad�m. Biraz da �ekinerek tu�lara bast�m do�rusu. Tedirgindim. ��nk� alaca��m haberin beni ne kadar �zece�ini tahmin edebiliyordum. Ve yazar�m�z�n de�erli e�i Me�kure Han�mefendi telefondayd�. Sel�m verip hal hat�r sorduktan sonra e�inin durumunu sordum. Fel� h�li devam ediyordu, tedavi de� Allah��n izniyle d�zelece�ini ve sa�l���na tam olarak kavu�aca��n� s�yledim. �lgimden dolay� m�tehassis oldu�unu s�yledi ve te�ekk�r etti. O da ismiyle m�semmayd� ve bu s�k�nt�lara ve ya�ad�klar�na ra�men h�llerine ��krediyordu.

Orhan Bayrak, uzun boyuyla, asker y�r�y���yle, sebatk�r duru�uyla, azimli s�zleriyle, disiplinli �al��malar�yla benim kendisine hayran oldu�um bir �ahsiyet. K�lt�r d�nyam�z�n m�tevaz� ve soylu komutan�.

Baz� insanlar vard�r. Sadece konu�urlar, ama �al��mazlar, �retmezler. L�flar� boldur, sabah ak�am nutuk atarlar. Orhan Bayrak ise az konu�up �ok i� yapan bir ara�t�rmac� yazard�r. �rnek bir insand�r. Taklit edilmesi gereken bir ayd�nd�r. Azmiyle, iradesiyle rahats�zl���n� da atlataca��na inan�yorum.

Orhan Bey, buradan sizi sayg�yla, sevgiyle sel�ml�yorum. L�tfen bir an �nce toparlan�n. Bak�n yap�lacak �al��malar var daha. Zincirlikuyu kitab� ne oldu? Ard�ndan ba�ka eserleri de bekliyoruz sizden? Belki Karacaahmet ve Ey�p i�in de ara�t�rmalar yapars�n�z? Hem Muhsin Bey de �u anda �al��m�yor, sizi bekliyor. Bug�nlerde sizi ziyarete gelecek. Ondan iyilik haberlerinizi alaca��m� �mit ediyor, Allah�tan sizlere �cil �ifalar diliyorum.

Biyografinizin 107 ve 108. sayfalar�nda be�endi�iniz �ark� ve t�rk�lerin isimlerini belirtmi�siniz. Bu 23 t�rk� ve �ark� aras�nda �ok manidar buldu�um iki �ark� var. Biri Amir Ate��in Seg�h makam�nda besteledi�i �Ben seni unutmak i�in sevmedim� ile Suat Say�n��n Hic�z makam�nda bestesini yapt��� �Sevemez kimse seni, benim sevdi�im kadar� eserleri� Ama hizmetlerinizin her zaman hat�rlanaca��n� �a�r��t�ran Ekrem G�yer�in Nihavnd eseri �Unutturamaz seni hi�bir �ey, unutulsam da ben.� �ark�s� bence en anlaml�, en g�zel ve en duygulu �ark�d�r. �sterseniz bu h�z�nl� �ark�n�n s�zlerini hafif�e de�i�tirerek tekrarlayay�m aziz komutan�m:

�Unutturamaz sizi hi�bir �ey, unutulsak da biz.�

�nan�n ki sizi �ok seviyoruz� Sa�l�cakla kal�n efendim� H�rmetlerimle�

 

(Sanatalemi.net sitesinden al�nm��t�r.)

 

Ara�t�rmac� yazar Orhan Bayrak:

"HER G�N YEN� �EYLER ��REN�YORUM"

 

Mehmet Nuri Yard�m

Ara�t�rmac� yazar Orhan Bayrak harita m�hendisi ve emekli k�demli albay. Denizli Gazi ve Adapazar� Sabihan�m �lkokulu, Adapazar� Ortaokulu, Kuleli Askeri Lisesi,Kara Harp Okulu Top�u Okulu, Harita Y�ksek Teknik Okulu mezunu. 1951-1977 y�llar� aras�nda Harita Genel M�d�rl���"nde �al��an Bayrak, 1977 y�l�nda komptrol�r iken kendi iste�i ile emekliye ayr�ld�. 1981-1984 y�llar� aras�nda �stanbul Belediyesi"nde Harita M�d�rl��� yapt�. T�rkiye Turizm Yazarlar� ve Gazetecileri Derne�i (ATURJET) �yesi olan Bayrak"�n yay�nlanm�� bir �ok eseri bulunuyor. Bunlar aras�nda T�rkiye ve �stanbul"un tarih� yerlerini anlatan eserler b�y�k bir �nem arzediyor. Herg�n k�t�phanelere gidip ciddi bir ar�iv �al��mas� yapan ve "Her g�n yeni ��yler ��reniyorum" diyen Orhan Bayrak ile �al��malar� hakk�nda konu�tuk.

Orhan Bey, �al��malar�n�za ilk olarak nas�l ba�lad�n�z?

BAYRAK: Ben emekli k�demli albay ve harita m�hendisiyim. Y�zba�� iken bu t�r �al��malara ba�lad�m. �lk eserim �stanbul�un Tarihi Yerler K�lavuzu ad� ile 1966 y�l�nda bas�ld�. 13 y�l ba�ka eserimi  subay iken Ankara�da bast�rmak pek m�mk�n olmad�. Bunun yerinin �stanbul oldu�unu biliyordum. K�demli albay olur olmaz dilek�eyi vererek istifa ettim ve �stanbul�a geldim. Ve 24 y�lda 34 eserim bas�ld�. Fakat bir �ok eserim yeni bask�lar yapt�. Fakat T�rkiye Tarihi Yerler K�lavuzu adl� eserim ilk iki bask�s�n� Remzi Kitabevi�nden, 3.4 bask�lar�n� ise �nk�lap Kitapevi�nden yapm��t�r. �nkilap Kitabevi�nden bundan ba�ka �stanbul Tarihi ve Resimli Osmanl� Tarihi S�zl��� de ��km��t�r. Bunlar�n d���nda mezarl�klar� gezerek me�hur adamlar�n mezar yerlerini toplad�m. Bu da �stanbul�da G�m�l� Me�hur Adamlar ismiyle kitap bas�ld�.�imdi de ���nc� bask�s� haz�rlan�yor. Bu kitab�n ikinci bask�s�n� Mezarl�klar Vakf�, T�rbeler S�zl��� ile birlikte bast�. Buna telif hakk� olarak benim ve e�imin Karacaahmet�te en g�zel yerde iki ki�ilik aile mezarl��� tahsis ettiler. Mezar ta�lar�n�n yaz�lar� da yaz�ld�. �l�m tarihleri a��kta duruyor. 

Bir ekip �al��mas� gerektiren baz� �al��malar� yaln�z y�r�t�yorsunuz. Bu zor olmuyor mu?

BAYRAK: Ben bir ekip �al��mas� yapabilecek kudrette olmad���m gibi bu �al��malar da benim durumumu anlayacak bir yard�mc� ara�t�rmac�y� hi�bir zaman d���nmedim. Daima eserlerimde ba�kas�n�n kitap olarak yay�nlamay� d���nmedi�i bir konuyu se�meye �al��t�m. Evvela tabii �al��man�n m�sveddesini haz�rlar�m.Bir program yapar�m. Yazar�m,temize �ekerim.Fakat bu eser bask�ya haz�r de�ildir. Daktilom var ama zaman�m� ald��� i�in elle daha �abuk ve h�zl� yazar�m.Ayr�ca yaz�m da okunakl� ve g�zeldir. Bo� ajandalar verirler baz� dostlar�m. Ve ben bir kere ara�t�rmam� temize �ektikten sonra ge�en zaman i�erisinde tamamlamaya  �al���r�m.

Genelde hangi konular �st�nde duruyorsunuz?

BAYRAK: Ba�l�ca d�rt ana konuda kitaplar�m�z yay�nland�.Tarih, Biyografi, Turizm ve Bibliyografi. �al��malar�m bu merkezde devam ediyor. Baz� �al��malar  vekitaplar zaman i�erisinde masam�n �st�nde bekler ve adeta benim onlara el atmam� isterler. Araya koydu�um bu c�mleler ile ilave edece�im maddelerle dizgicinin anlayamayaca�� �ekle b�r�n�nde yeniden ele al�r ve belli bir  d�zen i�erisinde temize �ekiyorum.  B�ylelikle elimdeki bas�ma haz�r olanlar�n bir �o�u arka arkaya d�rt kere temizlenmi� durumdad�rlar. Ve bunlar art�k bunlara bir �ey ilave etmek istemiyorum. Son halini b�ylece alm�� oluyor.

�al��malar� y�r�t�rken kar��la�t���n�z g��l�kler oluyor mu?

BAYRAK: Kar��la�t���m tek zorluk Osmanl�ca T�rk�esi�ni bilmeyi�imdir. Yaln�z ben de�il, benim diyenler bile mezar ta�lar�ndaki eski yaz�lar�n� �o�u zaman okuyamam��lard�r. Bunlar uzmanl�k isteyen alanlar. Ama ben yine de Tokatl� Mehmet Bey (emekli binba��) ile �stanbul�un b�t�n mezarl�klar�n� dola�t�k.Ve eski T�rk�e mezarlar� bilhassa okuyarak, yerlerinin tespitinde �ok b�y�k yard�m� olmu�tur. Ya��yorsa minnettar�m kendisine, vefat ettiyse Allahtan rahmet dilerim.

Yeni ara�t�rmac�lara neyi tavsiye edersiniz?

BAYRAK:Gen� ara�t�rmac� arkada�lara muhakkak Osmanl�ca T�rk�esi�ni ��renmelerini tavsiye ederim. ��nk� bu k�lt�r�m�z�n en az yar�s�d�r. O dili bildikten sonra eski kaynaklara daha rahat ula�abileceklerdir. Ve �al��malar�n� daha iyi bir �ekilde ortaya koyabileceklerdir. �ok de�erli 187 par�a harita koleksiyonumu S�leymaniye K�t�phanesine ba���lad�m. Bu haritadan istifade etmek isteyenler oradan fotokopiyle elde edebilirler.

�al��malar�n�z esnas�nda birlikte oldu�unuz me�hurlar kimler, k�saca bahsedebilir misiniz?

BAYRAK: Eski bakanlardan yazar Cahit Kayra ile bir bankaya �stanbul haritalar�; �stanbul Anakent Belediyesine de �stanbul haritalar� ve �stanbul�un Yoku�lar� ve Merdivenleri adl� kitaplar� birlikte haz�rlad�k. Bir �ok me�hur ki�iyle tan��m�� olmakla beraber �brahim Hakk� Konyal� ile bir an�m� eklemek isterim. Bir gazeteye bir dizi yaz� haz�rlad��� g�nlerde bir yerde kar��la�t�k ve onun daveti �zerine beraber arabayla gitmeye ba�lad�k. �of�re �Orhan Beyin istedi�i yere bizi g�t�r. � dedi. Karacaahmet Mezarl��na girdik. ��eri girdi�imizde t�rbe i�inde bir Karacaahmet T�rbesi as�l�yd�. Ben bu portrenin Karacaahmed�e ait olmad���n� s�yleyince �brahim Hakk� bana d�nerek, �Peki kime ait diye sordu� �Sadrazam Cezayirli Gazi Hasan Pa�aya aittir� dedim. Portreye epeyce bakt�ktan sonra, �Hakikaten do�ru � dedi ve t�rbedara ��k��t�. Bilmedi�iniz portreleri niye as�yorsunuz diye serzeni�te bulundu.

Hasan Pulur�la ilgil ibir hat�ram da ��yle: Hasan Pulur Milliyet gazetesinde yazd��� bir makalede Sadrazam Damat �brahim Pa�a�dan bahsetmekte iki as�r arayla ya�am�� ayn� isimde iki ki�inin ya�amlar�n� birbirine kar��t�rarak tek bir ki�i gibi anlat�yor. Bu yanl��, benim g�z�mden ka�mad�. Bu iki as�r farkla ya�am�� iki sadrazam, ikisi de damat, ikisi de maktul oldu�u i�in kar��t�rm��. Birisi Kanuni Sultan S�leyman��n maktul �brahim Pa�a, birisi de Nev�ehirli �brahim Pa�a. Ben bunlar� a��klayan bir mektubu Nuruosman�ye Caddesindeki Milliyet gazetesine Hasan Pulur ad�na b�rakt�m. Bir hafta ge�meden Pulur, s�tununda �Bir okurumuz� diyerekten bu a��klaman�n k�sas�n�, �yanl�� yapm���z� diyerekten �zetlemi�ti. ���nc� hat�ram� dad anlat�p bu mevzuu noktalayay�m. Prof. Dr. Ekmeleddin �hsano�lu�nun kay�npederi olan Emin Bilgi� K�lt�r Bakan� M�ste�ar� idi. Tan�mad���m halde albay iken gittim �M�ste�arla g�r��mek istiyorum� dedim.Beni �ok g�zel kabul ettiler. �lk eserim bas�lmadan �nceydi. Onun el yazmas�yla olan kitap �eklini g�sterdim. Yar�m saat i�eriye kimseyi almamas� i�in sekreterini uyard�. Eserimi tam yar�m saat tetkik etti. D�n�p bana,�Albay�m size tebrik ederim. Bizden cesursunuz. ��nk� biz bir t�rl� camisi diyemedik. ��nk� T�rk�e konu�tu�umuza g�re, Cami de T�rk�e bir kelime oldu�una g�re sesli harfle de sona erdi�ine g�re, tak�s�yla birlikte camisi denmesi �ok do�ru. Ama bunu bizim nesil yapm�yor� dedi. Fakat orada kitab�m�n bas�lmas�n� arzu etti�i halde Prof. Dr. Faruk S�mer�in rapor vermesini bekledi. S�mer rapor vermedi. Ben konuyu ara�t�r�nca ilgili memur, �Prof. Faruk S�mer Beyden rapor bekliyoruz" dedi. �� g�n sonra telefon etti�imde, �Efendim eserinizi gelip al�n. Rapor aleyhteymi�.  Gidip eseri ald�m. Ve maalesef bas�lmad�.

Tarih profes�r� Ali Osman Gencer, kitaplar�m hakk�nda konu�urken �Orhan Bey y�z y�ld�r bu memlekette en g�zel tarihi eserleri akademisyen olmayanlar yazm��t�r. Siz de onlardan birisiniz� demi�tir.

Sizin Hayat Tarih Mecmuas�yla ilgili unutamad���n�z bir hat�ran�z da olacak san�r�m...

BAYRAK: Evet emekli olmadan on y�l �nce bu dergiye bir makale g�ndermi�tim. Yay�nlanmad�. Ve ben bu makaleyi unuttum. On sene sonra emekli k�demli albay olarak �stanbul�a geldi�imde bir a�abeyimiz �Tebrik ederim, art�k Hayat Tarih Mecmuas�nda makalelerin ��k�yor� dedi. Ben �a��rd�m. �Oraya g�ndermiyorum� dedim. Israr edince bayine gidip dergiyi ald�m. Bakt�m ki hakikaten benim makalem ama on y�l �nce g�nderdi�imde yay�n i�leri Y�lmaz �ztuna idi. Dergide kullanmam��t�. �imdi mecmuan�n yeni yaz�i�leri m�d�r�ne bakt�m Mithat Serto�lu�ydu. Dergiye gittim. Kendimi takdim ettim. Serto�lu kendisiyle �al��mam� teklifte bulundu. Ve m�essesenin sahibi yazar �evket Rado�ya beni g�t�r�p takdim etti. �evket Rado da hemen kabul edip ar�ivin d�zeltilmesini istedi. Hayat Dergisi dahil bu m�esesese o g�n alt� dergiyi  ��kar�yordu. Gayri muntazam ve pis olan bu ar�ivi, 25 y�ll�k bu ar�ivi yeniden d�zenlemeye ba�lad�m. Be� bu�uk ayda d�zelttim. Ve o k�t�phanesinden de �ok faydaland�m.G�rmedi�im kitaplar� g�rd�m.

 �u anda nelerle u�ra��yorsunuz... Neler haz�rl�yorsunuz?

BAYRAK: 18 tane bask�ya haz�r kitab�m var. 75 ya��n� bitirdim. Onun i�in yeni bir kitaba ba�lamak istemiyorum. Yoruluyorum. Yeni bir kitaba ba�lamaktan ziyade yay�na haz�r olan 18 kitab�m�n yay�nlanmas� i�in �aba g�sterece�im. �lerde elimdeki bu �al��malar kitapla�t�ktan sonra bakars�n�z yine yeni kitaplar haz�rlamaya ba�lar�m.

Kitapla, yaz�yla okumayla ge�en bir �mr�n�z var. Ailede �al��malar�n�z� devam ettirecek birileri vard�r umar�m...

BAYRAK: 35 y�lda yazd���m 22 eserim 36 bask� yapt�. Bunlar�n tamam� da on bin sayfaya yakla�t�. �ocuklar�ma mal m�lk b�rakamad�m ama bu yazd�klar�m� b�rak�yorum.

 

ORHAN BAYRAK"IN ESERLER�

·         �stanbul"un Tarihi Yerler K�lavuzu

·         T�rkiye Tarihi Yerler K�lavuzu

·         �stanbul"da G�m�l� Me�hur Adamlar

·         Osmanl� Me�hurlar�ndan F�kralar

·         Atat�rk ve Kurtulu� Sava��

·         Ansiklopedik �stanbul Rehberi

·         Osmanl� Tarihi Yazarlar�

·         T�rkiye"yi Kimler Y�netti

·         Panorama of Turkey

·         Marmara B�lgesi Do�al ve Tarihi Yerler K�lavuzu

·         T�rk Sava�lar� ve Bar��lar�

·         �zmir"in Tarihi Yerler K�lavuzu

·         T�rkiye Gazeteler ve Dergiler S�zl���

·         �stanbul Tarihi

·         Topkap� Saray�

·         A short History of Turkey and Atat�rk

·         T�rbeler S�zl���

·         Resimli Osmanl� Tarihi S�zl���

·         Neyyire Han�m�n An�lar�

·         T�rkiye Cumhuriyeti Tarihi S�zl���

 


(Sanatalemi.net sitesinden al�nm��t�r.)Hit : 29
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : Orhan Bayrak

Mesaj Panosu ( �yeler i�in)

����ye Giri�i
 
 

   HABERLER
Sitemizi Ziyaret Edenler  
Powered by Netf�rt�na