Kas�mAral�k 2008Ocak
PtSa�aPeCuCtPz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

OLCAY YAZICI
 

Olcay Yaz�c�

Osman Olcay Yaz�c�, 1953�te Trabzon�un S�rmene il�esine ba�l� K���kdere Nahiyesinin Yukar�oval� k�y�nde, Molla Temel�in o�lu Ahmet ile Ali Efendi�nin k�z� Ay�e�nin son �ocu�u olarak d�nyaya geldi. �lkokulu A�a��oval� k�y�nde, ortaokulu Zeytinburnu�nda, liseyi Zonguldak Fener Lisesinde, y�ksekokulu �stanbul�da okudu.

Ba�ta Hisar, T�re, �nc�ler, T�rk Edebiyat�, Bo�azi�i, P�nar, Me�ale, Dolunay, Ufuk �izgisi, Mill� K�lt�r, �nsan ve K�inat, Cemre, G�neysu, �a�r���m, Tepe Edebiyat, K�ra��, K�lt�r D�nyas�, Tarih ve D���nce, �sl�m� Edebiyat, Bizim K�lliye, �er�eve, Seyir, Ufuk �tesi, Kubbealt� Akademi Mecmuas�, Biyografi Analiz, ��nar, Mor Taka, Y�zak� ve Berceste olmak �zere, bir�ok dergide �iir, hik�ye, deneme ve k�lt�r/fikir yaz�lar� yay�nland�.
T�rk Edebiyat� Vakf��n�n yay�nlad��� T�rk Edebiyat� Dergisi�nin Yaz� ��leri M�d�rl���n�(1983-84), �hlas Holding�in dergiler grubundan, bilim ve teknoloji dergisi �nsan ve K�inat� �n edit�rl���n� (1988-94) yapt�. 1984�te gazetecili�e ba�layan �air ve yazar Olcay Yaz�c�, 12 y�l �al��t��� T�rkiye Gazetesi�nde dizi, m�l�kat ve k��e yazarl���; k�lt�r-sanat sayfas� y�neticili�i, b�l�m �efli�i ile yaz� i�leri ve Avrupa bask�lar� servisinde redakt�rl�k g�revlerinde bulundu (1984-1997)
16-20 Eyl�l 1991 tarihinde �stanbul�da yap�lan 12. D�nya �airleri Kongresi ve Yunus Emre�ye Sayg� Kurultay��na (X11. World Congress Of Poets, In Homage To Yunus Emre) �Dervi�� isimli �iiri ve �Yunus Emre�nin R�zg�r�yla� konulu tebli�i ile kat�ld�. D�nemin K�lt�r Bakan� G�khan Mara� taraf�ndan �Te�ekk�r Belgesi�yle taltif edildi.
1997�de T�rkiye Gazetesi�nden ayr�larak, edebiyat �evrelerince �B�t�n zamanlar�n en iyisi� diye de�erlendirilen K�lt�r D�nyas� Dergisi�nin Genel Yay�n Y�netmenli�i�ni yapt� (1997-98, 16 say�)
1999�da K�lt�r eski Bakan� Nam�k Kemal Zeybek�in sahipli�ini ve ba�yazarl���n� y�r�tt��� Ayy�ld�z Gazetesi�nin K�lt�r Sanat ve D���nce sayfas�n� y�netti.

M�st�kil Sanayici ve ��adamlar� Derne�i�nin, Ara�t�rma Yay�n Komisyonu Koordinat�rl��� ile S�reli Yay�nlar Edit�rl���n� y�r�tt� (2000-2001.)
17 May�s 2003 tarihinde, TYB�nin Kahramanmara��ta d�zenledi�i sempozyumda, �Bahaettin Karako�un �iir Ser�veni� konulu bir tebli� sundu. �stanbul B�y�k�ehir Belediyesi�nin fetih y�ld�n�m� m�nasebetiyle, 1 Haziran 2003�te G�lhane Park�nda d�zenledi�i, �550. Y�lda �stanbul Edebiyat Bulu�mas�� program�na kat�ld� ve ��iiri Yaz�lamayan �ehir� isimli �iiriyle, 550 �air ve Yazar kitab� ile, 2005 y�l�nda �hsan I��k taraf�ndan haz�rlanan ve �ngilizce�ye �evrilen �Ancylopedia of Turkish Authors-People of Literature Culture and Science� (T�rkiye Yazarlar Ansiklopedisi-Edebiyat, K�lt�r ve Bilim �nsanlar�) isimli �al��mada yer ald�.
Halen, Uluslararas� Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Ara�t�rmalar Vakf� (UTESAV) Genel M�d�r� olarak g�rev yap�yor. �LESAM (�lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birli�i), T�rkiye Gazeteciler Cemiyeti ve T�rkiye Yazarlar Birli�i �yesi olan �air ve yazar Olcay Yaz�c��n�n, Arif N�z�m, Mustafa Y�ld�zdo�an ve Ahmet Y�lmaz taraf�ndan bestelenmi� �iirleri de var.

D���nce derinli�i ve estetik yo�unlu�uyla,�gelene�e ba�l� �a�da� T�rk �iirinin �nemli isimleri� aras�nda yer alan Osman Olcay Yaz�c��n�n yay�nlanm�� eserleri ise ��yle:
��ocuklar Vatan�nda B�y�s�n�(Hik�yeler, T�rk Edebiyat� Vakf� yay�n� 1985)/�Papatyalar ���mesin�( Hik�yeler, K�lt�r Bakanl��� yay�n�, 1990, �kinci Bask� Sal�ncak Yay�nlar� 2006)/�Erguvan U�ultusu�(�iirler, Bo�azi�i yay�nlar� 1991)/�Tart��may� Tart��mak�(Deneme-K�lt�r yaz�lar�, �t�ken Ne�riyat 1992)/�H�z�n Yaz�lar��(�zg�n metin, Bo�azi�i yay�nlar� 1993)/�Eyl�l��n K�rd��� G�l�(�iirler, �t�ken Ne�riyat 1994)/�Kitaps�z Toplum�(Deneme-K�lt�r yaz�lar�, �t�ken Ne�riyat 1994.),�B�y�k G�n/Bir K�y�met Al�meti Olarak Hazreti �s�n�n D�n����(Ara�t�rma, Marifet Yay�nlar� 2001.),�E�itim ve K�lt�r Trajedimiz/Kendimiz Olmaktan Nas�l ��kt�k�(K�lt�r-analiz, Marifet Yay�nlar� 2001.)/�Nemrut Ate�i� (Fikir, T�rk Edebiyat� yay�nlar�, 2004),/�Yaral� K�heyl�n� (Deneme-Hik�ye, T�rk Edebiyat� Vakf� yay�n�, 2004)

B�y�k G�n
Hazret-i �sa"n�n D�n���
Olcay Yaz�c�
Marifet Yay�nlar�

K�lt�r d�nyas�n�n yak�ndan tan�d��� �air ve yazar Olcay Yaz�c�, "B�y�k G�n" / Bir K�y�met Al�meti Olarak Hazret-i �s�"n�n D�n��� isimli �al��may�, �zg�n bir �sl�pla kaleme al�yor. Kitapta, Hazret-i �s�"n�n d�n�� menk�besi etraf�nda, ayr�ca �hiret d���ncesinin tarih�esi, d�nya kad�nlar�n�n sultan� Hazret-i Meryem"in ak�llara durgunluk veren hik�yesi, Hazret-i �s�"n�n ink�rc� kavmi taraf�ndan u�rad��� zul�mler, �srail O�ullar�n�n sapk�nl�klar�, Hz. �s�"n�n �arm�ha gerilme senoryalar� ile �sl�m� kaynaklara g�re sem�ya kald�r�l��� ve k�y�mete yak�n tekrar yery�z�ne indirelece�i inanc� da edeb�, lirik bir anlat��la i�leniyor. Bozulma ve yozla�malar �a��nda, metafizik bir uyar�c� niteli�ini ta��yan eserin ana fikri: �nsan, �l�m�n a��r�l�klar� dizginleyici �uuru ile bilinmeli, d�nyev� olan�n b�y�s�ne kap�lmadan, m�cerret de�erlerin erdemiyle donanmal�d�r, �eklinde �zetlenebilir.
x

Olcay Yaz�c� Hakk�nda Yaz�lan Baz� Yaz�lar:

�Olcay Yaz�c��n�n 2 kitab�/Sabahat Emir, 20 Ocak 2005 T�rkiye.
�Olcay Yaz�c��y� Okumak�/M. Nuri Yard�m, 2 �ubat 2005 Yeni�a�.
�Yaral� K�heyl�n�/Mehmet Niyazi, 7 �ubat 2005 Zaman.
�C�mlesi ve Fikri Olan Kalem�/Osman Akku�ak, 7 �ubat 2005 Yeni �afak .
�Olcay Yaz�c��dan 2 yeni eser�/Servet Kabakl�, Halka ve Olaylara Terc�man, 12 �ubat 2005.

x

ARZU"YA ���R

"�lim kesbiyle r�tbe-i rif"at
Arz�-y� muh�l imi� ancak
A�k imi� her ne var �lemde
�lm bir k�yl � k�l imi� ancak"
Fuz�l�

Ne zaman hislerim sana meyletse
��imden a�layan bir bulut ge�er
Kader beni s�rat �st� eyletse
Bak��lar�n kalbimi k�rka bi�er!..

G�kku�a�� �izgisini a�arak
Bilsem bu a�k sana nas�l ula��r?
U�urumdan u�uruma d��erek
�iir mel�limi sonsuza ta��r

Ey k�lcallar�ma y�r�yen usare
Cemre d���r d��lerin buzda��na
�kliminde dirilmek hasretime tek �are
L�lezarlar de�erken alevden duda��na!

Yakar tenhalarda a�elyalar�
Arzunun ate�iyle tutu�an kar
Noksan�n say�l�r h�z�n y�llar�
Cehennemin olur gecikmi� bahar!

Sen g�l�nce k�rpe bir g�l k�r�l�r
Nevruzunu ya�ar k�z��an kan�m
B�t�n g�zellikler benden sorulur
Ben kanmayan hayal� Don Juan"�m

Kavil �zre sana sundum arz�m�
Gel ki yeni ba�tan kurulsun d�nya
Yery�z� cenneti, ��lg�n bir h�lya
K�tipler kaydedin bu son arzumu!

Kim bilir belki de bir a��tt�r bu
Sevdalar s�rr�n� saklar yar�na
�i�ek kokular� sarar tabutu:
G�n do�ar ruhumun ufuklar�na!

XX

�brahim�e Su
Ta��yan Kar�nca

�nsana en kutsal ���d� verir:
�brahim�e su ta��yan kar�nca
Hasret ate�inde buzullar erir
�mit bahar�na, a�ka var�nca

�iir �ehirlerden s�rg�n edildi
Soylu duygular�n mel�l �a�� bu
�nce s�z vard� ya: kim neyi bildi?
Ruhlar� ku�atan metal a�� bu.

��kt���m�z sefer i� yolculu�u
K�r�lgan g�n�ller k�ser-incinir
Kirlenmemi� saf sevgiler olu�u
Yaln�zl�k gurbeti: m�cerret-zincir

Ne desen bu efk�r sinmez k���da
B��ak ucu u�urumlar s�rat�
Terk edilmi� eski masal da�� da
Ey s�vari, g�k-burcuna s�r at�...

Kokla alevdeki o serin g�l�
Arzular ceht ile erer menzile
Hayat ser�veni: d�� kuran �l�
Dilersen, sonras�z olan� dile...

Bilge bir c�n gibi hikmete ula�:
Ka� mevsim dirildi �u narin e�kin?
Ak�aml� g�n i�in niye bu tela�?
�te bir idrak ol, e�yadan a�k�n...

�nsana en kutsal ���d� verir:
�brahim�e su ta��yan kar�nca
Hasret ate�inde buzullar erir
�mit bahar�na, a�ka var�nca...

24-29 A�ustos 2000xxx
Direnen �ehir

Camlara yans�yan cinnet bir fig�r
Ecinni sarmal� �ark� ve ezan
Nas�l b�yle ars�z, nas�l b�yle h�r?
Oku kitab�n�: Ki sensin yazan!

Aynalar hicaptan i�ine k�r�k
Efsunlu fanusta ���k ve katran
Duygular a��tl�, hasretler lirik
�blis ��leniyle �evrili d�rt yan

Yedi-uyurlar�n ilk �a�k�nl���
Ta�ral� arkada�, ne ki bu h�z�n?
����r�ndan ��km�� �a� ta�k�nl���
Esenli�i u�up gitmi� g�nd�z�n

A�a camiinin ac�s� derin
�ki g�z� iki �e�me a�l�yor
Dersaadet, bu mu senin kaderin?
S�nan���n hikmetini hayra yor

Yan-yana bir resim: kad�n ve kitap
Can tetik d���m� a�klar pe�inde
U�uldar beynimde m�cerret azap
Tutsa��m fikrimin ke�meke�inde!

Ruhumu s�k�yor beton ve �elik
Hani masallar�n g�k�e ku�lar�
Mistik duyarl���m etmez metelik
Alaya al�n�r g�n�l d��leri

Ka� kalbi ans�z�n hi�li�e iter
Faili bilinen ��ikar kur�un
K��k�rt�c� eda d��mandan beter
Alev s�tunlar� y�kan sar���n


�avlan bir ���l�kt�r hayat �rma��
E�reti, h�k�ms�z sabun k�p���
�rt�ler sonsuzu �r�mcek a��
Kim nas�l k�racak saydam kabu�u?

Ya�at�r iffetli efsanesini
Ucu i�lemeli, sevdal� mendil
Yan�k bir ezgide gizler sesini
Yaban r�zg�rlara yenilmez kandil

Masum hayallerle uyan uykudan
K�smetin a��ls�n, talihin d�ns�n
Tutun f�rt�naya nazenin fidan
�V�cut ikliminin sultan� sensin!�

Yaral� y�rekler mahzun-m�lteci
��galin kahr�yla mustarip hil�l
Silahs�z-s�ng�s�z �lmek ne feci
Esaretin ad� neden istikl�l?

Pera�n�n parf�ml� odalar�nda
H�l� oyna�mada ecneb� bir dul
D�n�n endi�esi ya�ar yar�nda
Yeniden fethini �zler �stanbul!..


S�YLE�� S�YLE�� S�YLE��

Olcay Yaz�c�: S�f� iklimin entelekt�el �airi
Anket: Mehmet Nuri Yard�m
Mart 2001

Edebiyat d�nyas�yla ilk temas�n�z� sa�layan olay nas�l ger�ekle�ti?

-�lk �iirim 1973 y�l�nda �G�n� gazetesinde yay�nland�. Fakat, ciddi m�n�da edebiyat d�nyas�yla ilk temas�m 1976 y�l�nda, Ankara�da ��kan ve titizli�i, estetik se�icili�i ile bir okul say�lan �Hisar� dergisinde, �Anam�n Elleri� isimli �iirimin yay�nlanmas�yla ger�ekle�mi�tir.

Okul ders kitaplar� d���nda ilk okudu�unuz kitaplar�, yazar ve �airlerini hat�rl�yor musunuz?

-�lk okudu�um kitap, �K�pr� Alt� �ocuklar��d�r. Bu isim Kemalettin Tu�cu�yu and�rsa da, yazar� ismini hat�rlayamad���m ba�ka biridir.
Daha �ncesinde, okuma-yazma bilmedi�im i�in okumad���m fakat b�y�k bir merakla dinledi�im ilk uzun hik�ye-�iir, k�y�m�z�n ta� camiinde Ramazan geceleri; insan� b�y�leyen esrarl� l�ks lambas� �����nda, k�y�n gen� haf�zlar� ve ya�l�lar� taraf�ndan yan�k sesle okunan S�leyman �elebi�nin ruhlar� �te �leme kanatland�ran ve uhrev� bir co�kuyla mest eden Mevl�d-i �erif�idir: �Do�du ol saatte ol sultan-� din/N�ra gark oldu semavat � zemin!�
�lk dinledi�im ve m�thi� etkilendi�im menk�beler ise Hazreti �brahim, Hazreti Eyy�b, Hazreti Yusuf ve Hazreti Musa�n�n menk�besidir.
�lk dinledi�im mahall� t�rk� ve m�niler de, �zerimde b�y�k bir tesiri b�rakm��t�r: �S�yleyin �obanlara da, y�ksek da�lar kar m�d�r/Sevdal�ktan �lene sorul-sual var m�d�r?�
�lk dinledi�im efsane ise �Kesik Ba�� efsanesidir. Bunlar� rahmetli babam g�zleri dolu dolu a�layarak anlat�r; ailece dinler, �rperir ve bir inan� iklimi ile ku�at�l�rd�k. Ablamlar�n geceleri anlatt��� �Devli�, �Perili�, �Cad� Kar��l�, �Canavarl�� masallar� ise zar zor hat�rl�yorum.
Yine ilk okudu�um de�il fakat ba�kalar�ndan ilk dinledi�im kitaplardan biri de, �Kerem �le Asl��d�r. Onun, �Ald� Kerem/ald� Asl� bakal�m ne s�yleyecek?� c�mleleri y�llard�r kulaklar�mda ve y�re�imde yank�lan�p durur. Bunlara daha sonra �mer Seyfettin�e ait oldu�unu ��rendi�im �Forsa� hikayesini de ilave etmek gerekir.
Edeb� �ahsiyetimin olu�mas�nda, anam�n �ay�r bi�er ya da toprak kazarken m�r�ldand��� manilerin de ilk etkilenme olarak b�y�k pay� oldu�una inan�yorum:
��kbalim bal�k olsa, tutsam onu tor ile/Ne edeyim sevdi�im, sevilemem zor ile�
Ya da �Gemiden d��en �l�r da, zannetmeyin bay�l�r/Askere giden gelir da, onu Mevl�m kay�r�r./Geminin serenleri da, �evirin gidenleri/Acaba nere korlar, sevdadan �lenleri!� Ya da h�z�n ilmini y�re�ime ilk a��layan �u s�zler: �Ben g�n�mde g�rmedim, gomar (a�elya-ormang�l�) yapra�� sar�/Bu hasretlik bitmeden ��kmaz da�lar�n kar�!� Bu s�zleri �eyrek asr� a�an bir s�re sonra �iirimde oldu�u gibi kulland�m. Anam da bir A��k Veysel hayran�yd�. Transistorlu radyomuzda onun yan�k ve kederli t�rk�lerini duyunca can kula�� ile dinler ve g�zleri dolarak a�lard�.
Rahmetli babam�n �ok az da olsa keyiflendi�i ya da y�re�ine bilinmez bir keder d��t��� zamanlar m�r�ldand���, �Yalan d�nya, gam�m gitmez, nedendir bu/�amur ile yo�urulmu�, asl� toprak bedendir bu!� m�sralar� da beni etkileyen ilk edeb� metinlerden say�l�r.
Do�du�um ye�il co�rafyan�n, duru �rmaklar�n, g��e y�kselen mavi, berrak yaylalar�n, bir �i�ek harman�n�n and�ran renkli bulutlar�n, ya�mur sonras� d�nyam�z� �enlendiren g�kku�a��n�n, ku� seslerinin, bin bir t�rl� bitkinin, �am ormanlar�n�n, son baharda cennet g�zelli�ine b�r�nen g�rgen a�a�lar�n�n; kemen�eli, ta�lamal� d���nlerin, yasl� �l�m t�renlerinin de duygu ve d���nce yap�m�n olu�mas�nda b�y�k rol� vard�r.

Daha sonra ilkokula ba�lad���mda, okul kitapl���nda yazar�n� hat�rlayamad���m �ok ilgin�, �ok s�r�kleyici �....ser�venleri� diye bir seri vard�. Okuman�n ilk b�y�k lezzetini onlardan ald���m� s�yleyebilirim.
Yine okul kitapl���ndan edindi�im, halk ozan� �A��k Veysel��n Hayat� ve �iirleri� kitab� y�llar ge�se de hat�ras� haf�zamda kalan bir eserdir. �iirin ilk tad�n� ondan alm���md�r.
�zellikle, ��eytan Bunun Neresinde?� nakaratl� �iiri m�thi� sevmi� ve ezberlemi�tim. Hat�rlad���m d�rtl�kleri ��yleydi:
���inde mi, d���nda m�/Burgusunun ba��nda m�/ G��s�n�n nak���nda m�/�eytan bunun neresinde?/Venedik�ten gelir teli/Ard�� a�ac�ndan kolu/Be Allah��n sersem kulu/�eytan bunun neresinde?�
Tabii ki, �lkokul Okuma ve T�rk�e kitaplar�ndaki �iirler de, bende ilk �iir sevgisinin, zevkinin te�ekk�l�n� sa�lam��t�r. Bunlar�n ba��nda da, g�r ve yi�it hitabetiyle, Orhan �aik G�kyay��n �Bu Vatan Kimin?� �iiri gelir:
�Bu vatan topra��n kara ba�r�nda/S�ra da�lar gibi duranlar�nd�r...�diye ba�layan ve �G�kyay��m, ne desem ziyade de�il/Bu duygu bir kuru ifade de�il/ Sencileyin hasm� r�yada de�il/Topun namlusundan g�renlerindir!� m�sralar�yla zirvele�en �iirin telkiniyle, kafam�zda gerekti�inde kendisi i�in �l�me gidebilece�imiz bir vatan ideali olu�ur.
Daha sonra da, h�z�nl�, lirik edas�yla Tevfik Fikret�in, �Sar� sa�l�, alt�n g�zl� papatyalar�� gelir y�d�ma: �Bahar olsun da seyreyle/Nas�l a�ar papatyalar?�

Sonra, �stanbul�dan ortaokula ba�lad���m y�llarda bir arkada�tan tedarik etti�im Abd�lhak �inasi Hisar��n ��aml�ca�daki Eni�temiz�ini, �Fehim Bey ve Biz�ini okudum. Fakat dili �ok a��rd�. Pek bir �ey anlamad�m. Akl�mda kalan sadece, s�k s�k kullan�lan mikro ve makro kozmoz kelimeleridir.
Gezici k�t�phaneden, abone olarak 10 lira kar��l���nda al�p okudu�um Victor Hugo�nun iki ciltlik ve yakla��k bin 500 sayfal�k orijinal �Sefiller�i, bende b�y�k bir edeb� tesir uyand�rm�� ve Bat� edebiyat�na ilgim bu vesileyle do�mu�tur.
Faruk Nafiz �aml�bel�in �Han Duvarlar��n�, Cahit S�tk��n�n �Otuzbe� Ya���n�, A��k Veysel�in �Dostlar Beni Hat�rlas�n� isimli �iir kitab�n�, tabii ki, Kemalettin Tu�cu serisini v.s. �iire ve her t�rl� kitaba olan susam��l���mla okudum.
�Han Duvarlar��n�n o buruk ve h�z�nl� havas� da beni derinden etkilemi�tir:
�Gidiyordum gurbeti g�nl�mde duya duya/Uluk��la yolundan Orta Anadolu�ya...�

���R�N EVRENSEL D�L�
E. A. Poe�nun �Annabella�s� a�k�n ilk ate�i gibi d��m��t� y�re�ime: �Sevdal� de�il/Kara sevdal�yd�k/���d� gitti r�zg�r�ndan, g�zelim Annabella!�
Yabanc� olmas�na ra�men, ondaki evrensel dili sevmi�tim.
Yahya Kemal�in, �Ak tolgal� beyler beyi hayk�rd� ilerle/O g�n Tuna�dan ge�tik kafilelerle!� �eklindeki s�yleyi�i ise i�imizdeki vatan sevgisini ve cihangir ecdad�m�zla �v�nme duygusunu �ahland�r�yordu.
Sonra Karacao�lan titre�tirdi g�nl�m�z�n bamtelini: ��ncecikten bir kar ya�ar/Tozar elif elif diye!� Sonra Yunus Emre�nin ilah�lerinde bulduk manev� huzuru: ��ol cennetin �rmaklar� akar Allah deyu deyu/��km�� isl�m b�lb�lleri �ter Allah deyu deyi!/Ne dilersen haktan dile, k�lavuz ol do�ru yola/B�lb�l ���k olmu� g�le �ter Allah deyu deyu!�
Battal Gazi serisi ile ecdad�m�zla �v�nmeyi, mill� kimli�imizle gurur duymay�, cesareti ve civanmertli�i ��rendik erken ya�larda.
Ard�ndan, Ziya G�kalp��n k�z�l elmas�yla d���nce ufkumuz ger�e�in �tesine, masal �lkesine do�ru kanatland�: ��ocuktum, ufac�kt�m/Top oynad�m ac�kt�m/Buldum yerde bir erik/Kapt� bir ala geyik/Geyik ka�t� ormana/Bindim bir ak do�ana/Do�an yolu �a��rd�/Kaf da��ndan a��rd�...� diye devam edip giriyordu bu ufuk �tesi yolculuk.
Ve b�ylece alttan alta olu�uyordu Olcay Yaz�c��n�n �iir iklimi, �iir co�rafyas�. K�klerden beslenerek ve duru p�narlardan su i�erek geli�iyor; gelenek co�rafyas�ndan renkler, rayihalar dev�irerek kendi �zg�n g�zelli�ini/sentezini buluyordu.
Ortaokul M�d�r� ve T�rk�e ��retmenimiz �. G�r�en Kafkas, bir g�n s�n�fta, �Aran�zda okul kitaplar� d���nda kitap okuyan var m�?� diye sordu�unda, sadece ben parmak kald�rm��t�m. Okudu�um kitab�n ad�: �K�pr� Alt� �ocuklar��yd�.

S�n�fta, kitap okuyan tek ki�i olarak bu durumdan �ocuk�a bir gurur ve sevin� duymakla birlikte; okumama eksikli�ini ve kitap okumam gerekti�i d���ncesini de beynimde bu soru ate�lenmi�ti. Bu m�nasebetle, ortaokul hocam G�r�en Kafkas�a, beynimde ilk k�v�lc�m� olu�turdu�u i�in te�ekk�r bor�luyum. Okuman�n, ��renmenin, okul d���ndaki ger�ek kitap d�nyas�na ad�m atman�n b�y�k heyecan ve mutlulu�unu, onun bu uyand�r�c� harekete ge�irici sorusu sayesinde kazanm��t�m.

DO�U�DAN-BATI�DAN
�ncelikle hangi yerli ve yabanc� yazarlar� okudunuz, bunlardan hangisini sevip okumaya devam ettiniz?

-�nceleri, yerli yazarlardan Ya�ar Kemal�i, Fakir Baykurt�u, Y�lmaz G�ney�i, Aziz Nesin�i, Necati Cumal��y�, Orhan Kemal�i, Hasan H�seyin�i, Ahmet Arif�i...okudum.
Sonralar� ise Faruk Nafiz �aml�bel�i, Cahit S�tk� Taranc��y�, Ziya Osman Saba�y�, �mer Seyfettin�i, Re�at Nuri G�ntekin�i, Halide Edip Ad�var��, Sait Faik Abas�yan�k��, Ahmet Ha�im�i, Akag�nd�z��, Orhan Veli�yi, Naz�m Hikmet�i, Ziya G�kalp��, Yahya Kemal�i, Halit Ziya U�akl�gil�i, Halit Fahri Ozansoy�u, Ahmet Kutsi Tecer�i, Mehmet Rauf�u, Asaf Halet �elebi�yi, Arif Nihat Asya�y�, Necip Faz�l K�sak�rek�i, Bahattin Karako�u, Niyazi Y�ld�r�m Gen�osmano�lu�nu, Osman Atilla�y�, Mehmet �inarl��y�, �lhan Ge�er�i, Mustafa Necati Karaer�i, G�ltekin Sam�no�lu�nu, Bahaettin �zki�i�yi, Fuad K�pr�l��y�, Ahmed Yesev�yi, Prof. Dr. Tahsin Banguo�lu�nu, Remzi O�uz Ar�k��, Mehmet Rauf�u, Prof. Dr. Necmettin Hac�emino�lu�nu, Hilmi Ziya �lken�i, M�mtaz Turhan��, Beh�et Necatigil�i, Kemal Tahir�i, Cemal S�reya�y�, Turgut Uyar��, Attila �lhan��, Hilmi Yavuz�u, Abdurrahim Karako�u, Orhan T�rkdo�an��, Sezai Karako�u, Mehmet Niyazi �zdemir�i, Yavuz B�lent B�kiler�i, Tar�k Bu�ra�y�, Emine I��nsu�yu, Sevin� �okum�u, Sabahat Emir�i, Nihal Ats�z��, Mustafa Necati Sepet�io�lu�nu, Bekir B�y�kark�n��, Ahmet Ha�im�i, Abd�lhak Hamid�i, Tevfik Fikret�i, Peyami Safa�y�, Ahmet Hamdi Tanp�nar��, Ahmet Muhip D�ranas��, Cemil Meri�i, Erol G�ng�r�u, Seyit Ahmet Arvasi�yi, Nurettin Top�u�yu, Saidi Nurs�yi, Faz�l H�sn� Da�larca�y�, Halide Nusret Zorlutuna�y�, Samiha Ayverdi�yi, Nezihe Araz��, T�l�t Said Halman��, Bedri Rahmi Ey�bo�lu�nu, �evket Bulut�u, Halikarnas Bal�k��s��n�, Adalet A�ao�lu�nu, Fir�zan��, Mustafa Kutlu�yu, Selim �leri�yi, O�uz Atay��, R�fat Ilgaz��, �erif Mardin�i, Cengiz Da�c��y�, Cengiz Aytmatov�u, Ahmet Oktay��, Mehmed Selimovic�i, Mevl�n�y�, Yunus Emre�yi, Karacao�lan��, �mam Gaz�l�yi, S�leyman �elebi�yi, Fuz�l�yi, Ferid�ddin Attar��, Sadi �iraz�yi, Haf�z��, Nizam�yi, �bn Arab�yi, �mam� Rabbani�yi, C�neydi Ba�dad�yi, Rab�ndranath Tagor�u, Muhammed �kbal�i, �mer Hayyam��, Seyid Kutup�u, Halil Cibran��, Seyid H�seyin Nasr��... okudum (Hat�rlayabildi�im kadar�yla.)

Bat�l� ve Rus yazarlardan ise Victor Hugo�yu, Maksim Gorki�yi, Tolstoy�u, Dostoyevski�yi, Gogol�u, Aleksand�r Soljenitsin�i, Anton �ehov�u, Montaigne�i, Edgar Allan Poe�yu, Goethe�yi, Bertrand Russel��, Pu�kin�i, Balzac��, Marcel Proust�u, Jak London��, �van Turgenyev�i, Hemigway�i, Sehakespeare�i, Mallarme�yi, Paul Verla�ne�i, Valery�yi, Paul Eluard�u, Arthur Rimbaud�yu, T. S. Eliot�u, Louis Aragon�u, Guillaume Apollinaire�i, Pet�fi�yi, Alain�i, Schiller�i, F. H�lderlin�i, Reiner Maria Rilke�yi, Eugene �onesco�yu, Dante�yi, Immanuel Kant��, Jean Jacques Rousseau�yu, Friedrich Nietzsche�yi, Rudyard Kipling�i, Knut Hamsun�u, Emile Zola�y�,asl�nda �a�da� k�leler demeliyim), ben Su� ve Ceza�y�, �lah� Komedya�yi, Gariplerin Kitab��n�, Ariflerin Menk�beleri�ni, F�hi Mafih�i ve I��k Do�u�dan Gelir�i e�lenerek de�il, ac� �ekerek h�fz etmeye gidiyorum.

Siz, �nternet denilen ��k��� olmayan labirente girip kilitlenin. Ben �����n, bilmenin, �izgi �tesinin ana unsuru ile �nsiyet kurmaya gidiyorum.
Siz, ekran ba��nda birbirinize sahte kimliklerle, erotik replikler ge�meye devam edin. Ben soyut d���ncenin ve kalb� sezgilerin, ermi�lere has mukaddes azab�n� �ekmeye; insan�n b�y�k maceras�n� derinden kavramaya; �lemler aras� muhayyel yolculuklar�n mistik heyecan�n�n ya�amaya gidiyorum.

Biliniz ki, oyalan�p e�lendi�iniz �sanal d�nya�, insan�n binlerce y�ll�k y�kselme ve y�celme ser�veni yan�nda �ok s�radan, �ok �banal!� kal�yor.
Dedim ya, kusuruma bakmay�n. �nternet�ten, e-mailden, web sitesinden anlam�yorum. Fiber kanal nedir bilmiyorum.
Fakat, �Ben ku� dilin bilirim, s�yler S�leyman bana!�
***
Peki, s�yler misiniz, �verek g�klere ��kard���n�z ve arkaik bir tutkuyla tap�nd���n�z makine, ne kadar geli�irse geli�sin ac�may�, h�z�nlenmeyi, kederli bir kalbe merhamet duymay� ve Yunus Emre�nin mistik liriklerinden zevk almay� bilebilecek mi?
Sorgusuz-sualsiz, t�ketim ekonomisinin, e-ticaretin �arp�t�lm�� enformasyon ve globalle�me emperyalizminin metalik maketine eklemlenmek; bu s�m�r� pazar�n�n aptal bir t�keticisi durumuna d��mek; �en g�zel surette yarat�lan�, e�ref-i mahl�kat ve z�bde-i �lem olan insana yak���r m�?
Teknolojiyi insan�n faydas�na kullanmaya evet, fakat onun k�lesi olmaya hay�r!

Makine, ne kadar �ok fonksiyonlu, modern donan�ml� olursa olsun, zamanla �rselenir, miad� dolar ve teknoloji mezarl���na at�l�r.
Oysa, arz ve sema yerinde durduk�a yaz�l� k�lt�r�n ve m�n� medeniyetinin esrar�, efsanesi, esenli�i eskimez.
Kitap ve k���t medeniyetinden, internet muhabbetine kesin ve keskin bir ge�i� yapmadan �nce, iyi d���nmek gerekir!
Asla unutulmamal� ki, yery�z�n�n efendisi insand�r!

xx

Olcay Yaz�c�"ya ya�arken sayg�
T�rkiye Yazarlar Birli�i 30. Kurulu� Y�ld�n�m� etkinlikleri kapsam�nda, E�itim Bir-Sen �stanbul Bir Nolu �ubesi ile ortakla�a d�zenledi�i �Ustalara Ya�arken Sayg��� dizisinin yedincisini Olcay Yaz�c� ad�na ger�ekle�tirildi.

Olcay Yaz�c�"ya ya�arken sayg� program�, 7 Haziran 2008 Cumartesi g�n� saat 17.00�de T�rkiye Yazarlar Birli�i �stanbul �ubesi, K�zlara�as� Medresesi, Divan Yolu Caddesi, Hoca R�stem Sokak, No:6 Ca�alo�lu adresinde yap�ld�.

Olcay Yaz�c� ad�na d�zenlenen etkinli�e kat�lan isimler ve yapt�klar� konu�malar ��yle:
Mehmet Niyazi �zdemir: �Dehlizdeki P�rlanta : Olcay Yaz�c��
Yusuf Bilge: �K�k Bilgiden G�k Bilgiye: Olcay Yaz�c��
Senail �zkan: �Olcay Yaz�c��da Felsefi Boyut�
Mehmet Nuri Yard�m: �Olcay Yaz�c� Sonsuzlu�a m� Ak�yor?�
M�rsel G�ndo�du: �Hayat�n Esrar�n� Arayan Bilge: Olcay Yaz�c��
Ekrem Kaftan: �Olcay Yaz�c��n�n �iirinde Metafizik Derinlik�
Osman Akku�ak: �C�mlesi ve Fikri Olan Kalem: Olcay Yaz�c��
�zcan �nl�: ����l��� �i�deme D�n��t�ren �air: Olcay Yaz�c��
Hit : 52
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : olcay yaz�c�, eskader

Mesaj Panosu ( �yeler i�in)

����ye Giri�i
 
 

   HABERLER
Sitemizi Ziyaret Edenler  
Powered by Netf�rt�na