Kas�mAral�k 2008Ocak
PtSa�aPeCuCtPz
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Muhsin �lyas Suba��: ""Bat� �slam"� Tan�d�k�a""
 
Muhsin �lyas Suba��: ""Bat� �slam"� Tan�d�k�a""

Umut Bulut /Sanatalemi.net

Yazar�m�z Muhsin �lyas Suba�� ile ��Bat� �slam�� Tan�d�k�a�� isimli kitab� �zerine bir m�lakat ger�ekle�tirdik. Suba���n�n �Bat�daki Mevlana, Bat� T�rk�� Tan�d�k�a ve Bat� �slam�� Tan�d�k�a�� adl� eserleri bulunuyor.

Muhsin Bey, �Bat�daki Mevlana, Bat� �slam�� Tan�d�k�a ve Bat� T�rk�� Tan�d�k�a� adlar�n� ta��yan bu �� eseri yazma fikri sizde nereden do�du?

Bat��l�lar, �slam�la y�zle�meye Ha�l� seferlerinden itibaren ba�lam��lar. Asl�nda bunun �ncesi de var ama, onda pek etkin de�iller. Ha�l� seferleri biliyorsunuz, evvela Anadolu�daki T�rkleri ortadan kald�rarak Kud�s�e ula�may� hedefledi. Bunun i�in de Anadolu�ya girdiler, b�y�k k�y�m ve y�k�mlara sebep oldular. Bu, onlara �slam��n ba�ka bir y�n�n�; g�c�n� ve g�zelli�ini de fark ettirdi. Ben, bu tarihi koridora girince yal�n bir ger�ekle y�z y�ze geldim: Hemen b�t�n Bat�l� ayd�nlar ittifak etmi��esine, Ha�l� Seferlerinin a��r bedellerine ra�men, Bat��daki olumlu d�n���m� sa�lad���n� anlat�yorlard�. Bunda da T�rk k�lt�r ve medeniyetinin pay� �zerinde duruyorlard�. Arap ak�nlar�, Sel�uklular�n �slam�� yayma misyonunu �stlenmesi �zerine durma noktas�na gelmi� g�z�k�yor. �slam �lkeleri ve T�rkiye Bat� ile birlikte ya�ama zorunlulu�unu a�amad�. Bizim Avrupa Birli�i�ne s�r�klenmek isteyi�imiz de bunun bir belirtisi olarak ortada. Peki, b�yle bir toplumun bize ve bizi var eden de�erlerimize, yani �slam�a bak��� nas�ld�r? Bunu irdelemeye ba�lad�m. Her eseri inceledik�e enteresan tespitlerle kar��la�t�m. Bunlar�, T�rk okuyucusuyla payla�mak i�in bu kitaplar� d���nd�m.

Mesela, neler diyorlar Bat�l�lar?

�ok �eyler diyorlar. Bunlar� burada teker teker saymak yerine, eserlerde de�i�ik bir metot tatbik ettim: Yazarlar�n ana fikirlerini bir c�mle ile konu ba�l��� yapt�m. Birer paragrafla da bunlar�n a��l�m�n� anlatt�m. Metinlerde de kitaplar�ndaki genel kanaatlerinin �zerinde durdum. Bunlar oralara bak�larak �ok rahat g�r�lebilir.

Peki, b�yle bir �al��mada, niye �nce �Bat�daki Mevlana� ��kt�?

Bat�l�lar�n, �zellikle T�rk k�lt�r ve medeniyetinde belirleyici isim olarak Mevlana�y� g�rmeleri, Ona bir �zel yer veriyor olmalar�n�n pay� var bunda.. Bir de ge�ti�imiz y�l, biliyorsunuz Mevlana�n�n 800. Do�um Y�l� idi, bir anlamda ona bir katk�m�z olsun diye �nce o malzemeyi kitapla�t�rd�m.

Bat� �slam�� Tan�d�k�a� ve �Bat� T�rk�� Tan�d�k�a� da kendilerinden s�z etti�iniz isimler, bu alanda yeterli mi sizce?

Edward Said�e g�re, �slam �zerine Bat�l�lar�n yazd��� kitaplar, 1800-1950 y�llar� aras�nda 60 bin say�s�na ula��yor. O tarihten buyana ona bir on bin daha rahat ilave edilebilir. �imdi b�ylesine geni� bir kaynak i�erisinde bizim yapt���m�z, tamam�n� irdelemek olamazd� elbette. Buna ne insan �mr� yeter, ne de o kitaplar� bulma imk�n� var. Biz, sadece bu s�re zarf�nda �n plana ��kanlar� ve g�n�m�zde pop�ler olanlar� ald�k. Ki, bu da geneli hakk�nda bir fikir vermeye yeter san�r�m.

Ama sizin �al��t�klar�n�z, hep olumlu bakanlar galiba?

Kilise, Medya ve Siyaset�iler ��genince olu�turulan olumsuzluk zaten g�n�m�zde de devam ediyor. Bizim maksad�m�z olumsuzlu�u te�hir edip d��manl�klar� artt�rmak de�ildir. Olumlu yakla��m, hem bizdeki hem de Bat�daki ayd�na �nemli mesajlar verecektir. Bug�n buna ihtiyac�m�z var. Hatta, bu kitap Bat�l�lar i�in de �ok �nemli bir uyar� olabilir umudunu ta��yorum. �al��mamdaki ana hedeflerimden birisi de budur. Bug�n �ok dikkatli T�rkologlar ve �slam �zerine �al��an uzmanlar var. Bunlar vas�tas�yla Bat�l�lara da kendi ayd�nlar�n�n genel kanaatlerini ula�t�rmak faydal� olur diye d���n�yorum.

Bu iki eseri tek kitap halinde ��karsan�z olmaz m�yd�?

Olabilirdi. Ancak 1.200 sayfaya ula�an bir hacmi almak ve okumak kolay olmaz diye d���nd�k. Bunun i�in de ilk kitapta sadece �slam�� merkez alanlar�, ikinci kitapta da �slam�� incelerken T�rk k�lt�r ve medeniyetinin bu alandaki katk�lar�n� anlatanlar� bir araya getirdim.

Yani birbirinin devam� olan iki kitap?

Evet tamamen �yle. �slam uygarl���n�n ta��y�c�l���n� ve aktivitesini Sel�uklular ve Osmanl�lar temsil ediyor. Onlars�z bir �slam Medeniyeti tan�t�m� olamazd�.

�kinci kitap, ba�l���na bak�l�nca, sanki bir �T�rk��l�k� korkusu ta��yor gibi. Yan�l�yor muyum acaba?

�zin verin, �yan�l�yorsunuz�, diyeyim. Bu kitapta b�yle bir kayg�y� kesinlikle �n plana almad�m. Zaten �ns�zde de buna i�aret ettim. Etnik aidiyet elinizde olan bir �ey de�il. Dostlar�n�z�, kanaatlerinizi tayin edebilirsiniz ama ait oldu�un milleti tayin hakk�n yok. Nereden geldiysen oran�n bir par�as�s�n. Biz, �slam Medeniyetinden s�z ediyoruz. Muhte�em bir medeniyet ve on as�r ona hizmet etmi� fedak�r bir millet var ortada. �stelik bu millet, var olma enerjisini �slam�dan alm��. Ayakta kalabilmesini de �slam�a bor�lu. Bunu anlat�rken hangi ba�l�k kullan�labilirdi? Bak�n mesela, kitab�n ilk b�l�m�nde, T�rklerin etnik �zelliklerini anlatan eserler vard�. Onlar� s�rf bu kayg�ya zemin haz�rlar diye ��kard�m. Son k�s�mda, T�rkiye�yi gelip g�ren ya da d��ardan T�rkiye�ye bakanlar�n yine �slam merkezli d���ncelerini ald�m. �ns�z�e dikkatle bak�l�rsa b�t�n bunlar�n izah� orada yap�ld�. Bu bak�mdan b�yle bir kayg� yersizdir.

K�lt�r�m�ze iki �nemli eser kazand�rd�n�z, sizi tebrik ediyoruz.

Umar�m bu kanaatinizi b�t�n okuyucuyla payla��r�z. Bende ilginize te�ekk�r ediyorum.Hit : 39
  
Yorum eklemek istermisiniz ?
Etiketler : Muhsin �lyas Suba��

Mesaj Panosu ( �yeler i�in)

����ye Giri�i
 
 

   HABERLER
Sitemizi Ziyaret Edenler  
Powered by Netf�rt�na